प्रस्ताब पेश गर्ने बारेको सूचना

प्रकाशित मिति : २०८१/०१/१७

यस कार्यालयको आ.व. २०८०/०८१ को बार्षिक स्विकृत कार्यक्रम अनुसार संघिय सरकारको शसर्त अनुदान अन्तर्गत तपसिलका कार्यक्रम सम्पन्न गर्नको लागि तपसिलका माप दण्ड पूरा गर्न सक्ने ईच्छुक उद्धमी फर्म, सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह, कबुलियती वन  समूहले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र यस कार्यालयमा प्रस्ताब पेश गर्न जानकारी गराइन्छ  ।

तपसिल

  • अगरउड खेती डेमो प्लट तथा वृक्षारोपण (डडेल्धुरा)
  • कृषि वन कार्यक्रम

डिभिजन वन कार्यालय डडेल्धुरा